durian-logo-desktop
durian-logo-mobile
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา
เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ (Terms of Service)
เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการนี้ครอบคลุมถึงทุกเว็บไซต์ภายใต้โดเมนเนมของโอเพ่นดูเรียน ซึ่งให้บริการโดยบริษัท โอเพ่นดูเรียน จำกัด ("โอเพ่นดูเรียน" หรือ "เว็บไซต์") โดยไม่คำถึงวิธีการเข้าถึง รูปแบบการแสดงผล เนื้อหาที่เข้าถึงหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึง ซึ่งบังคับใช้กับบุคคล นิติบุคคลและซอฟท์แวร์ที่เข้าถึงบริการข้างต้นทั้งโดยมีผู้ควบคุมและทั้งที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ ("ผู้ใช้บริการ")
กรุณาศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการอย่างรอบคอบก่อนใช้งานเว็บไซต์และบริการของโอเพ่นดูเรียน การใช้บริการของ โอเพ่นดูเรียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดเท่ากับได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการนี้แล้ว และโอเพ่นดูเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ
เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการสาธารณะของ โอเพ่นดูเรียน
1. โอเพ่นดูเรียน ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย วิดีโอเนื้อหา และวิดีโอเฉลยข้อสอบ
2. ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานบริการสาธารณะของ โอเพ่นดูเรียน
3. เว็บไซต์ของโอเพ่นดูเรียน ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากข้อมูล เนื้อหาหรือการใช้บริการของ โอเพ่นดูเรียน รวมถึงความเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการไม่สามารถใช้บริการของโอเพ่นดูเรียน
4. ผู้ใช้บริการของ OpenDurian.com สามารถใช้งานบริการเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามมิให้นำไปใช้งานเพื่อธุรกิจหรือการค้าโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทโอเพ่นดูเรียน จำกัด
ลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย (Copyrights)
โอเพ่นดูเรียน ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร Know how ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามมิให้บุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือ กระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทโอเพ่นดูเรียน จำกัด
โจทย์และการเรียบเรียงโจทย์จากข้อสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ที่มิใช่แนวข้อสอบหรือเฉลย เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ทางบริษัทโอเพ่นดูเรียน จำกัด มิได้มีความเกี่ยวข้องกับ สทศ. และได้นำโจทย์และการเรียบเรียงโจทย์จากข้อสอบ PAT1 มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเรียนการสอนโดยไม่แสวงหาผลกำไรเท่านั้น
นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
โอเพ่นดูเรียนได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท โอเพ่นดูเรียน จำกัด (OpenDurian Co., Ltd.) ("โอเพ่นดูเรียน" หรือ "เว็บไซต์")
โอเพ่นดูเรียนเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง
1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ทางโอเพ่นดูเรียนจึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ เช่น ชื่อบุคคล/นิติบุคคล นามสกุล ที่อยู่การจัดส่งหนังสือ ที่อยู่อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ รหัสผู้เสียภาษี รหัสผ่าน หรือข้อมูลโซเชียลออนไลน์ (Online Social Profile) เป็นต้น
2. ในกรณีที่คุณสมัครใช้บริการผ่านทาง Social Login เช่น Facebook Twitter หรือ Google ทางโอเพ่นดูเรียนจะทำการจัดการเก็บข้อมูลโซเชียลพื้นฐาน เช่น ชื่อโปรไฟล์ ภาพแสดงโปรไฟล์ ประวัติส่วนตัว ตามที่คุณได้ให้คำอนุญาต และผู้ให้บริการโซเชียลนั้นๆ ยินยอมให้เข้าถึงได้
3. ในกรณีที่คุณสมัครคอร์สเรียนหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากโอเพ่นดูเรียน เพื่อความสะดวกในการติดต่อและให้ความช่วยเหลือ ทางโอเพ่นดูเรียนจะสอบถามและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม ได้แก่ ชื่อและนามสกุลจริง เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ (ในกรณีสินค้าที่ต้องจัดส่ง) รวมถึงชื่อผู้ใช้ของบริการส่งข้อความออนไลน์ เช่น LINE Facebook Google Twitter หรืออื่นๆ
4. เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของโอเพ่นดูเรียน มีการเก็บข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตพื้นฐาน เช่น หมายเลขไอพี เขตการให้บริการอินเตอร์เน็ต การเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น สำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์การเข้าถึงและใช้งานส่วนต่างๆ ของโอเพ่นดูเรียน เพื่อการสร้างและปรับปรุงเนื้อหาทางวิชาการให้ครอบคลุมและใช้งานได้ง่ายขึ้นต่อไป
5. โอเพ่นดูเรียนจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในระหว่างที่คุณใช้บริการของโอเพ่นดูเรียน หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ ทั้งนี้ โอเพ่นดูเรียนจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของคุณได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว
โอเพ่นดูเรียนปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร
 • เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของโอเพ่นดูเรียน ทำการส่งข้อมูลภายใต้การเข้ารหัสผ่าน HTTPS (แม่กุญแจสีเขียว) ตลอดเวลา ข้อมูลของคุณจึงปลอดภัยจากการถูกดักฟัง ไม่ว่าจะใช้งานในบ้านหรือในที่สาธารณะ
 • โอเพ่นดูเรียน ไม่มีนโยบายจัดเก็บข้อความพาสเวิร์ด (clear-text password) ของคุณ การยืนยันตัวตนจะทำผ่านผลการเข้ารหัส (encoded string) ที่คำนวณเก็บไว้จากการสมัครใช้งานครั้งแรกหรือเปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่เท่านั้น
 • โอเพ่นดูเรียน ไม่สามารถเข้าถึงหรือรับรู้พาสเวิร์ดของบริการโซเชียลของคุณได้
 • โอเพ่นดูเรียน ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลรหัสบัตรเครดิต

 • การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  1. โอเพ่นดูเรียนจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อบุคคล/นิติบุคคล นามสกุล ที่อยู่การจัดส่งหนังสือ ที่อยู่อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ รหัสผู้เสียภาษี รหัสผ่าน หรือข้อมูลโซเชียลออนไลน์ (Online Social Profile) เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ทำการตลาด หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของโอเพ่นดูเรียนเท่านั้น
  2. โอเพ่นดูเรียนขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของโอเพ่นดูเรียนได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น
  3. ในกรณีที่โอเพ่นดูเรียนได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การจัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น เป็นต้น ทางโอเพ่นดูเรียนจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของโอเพ่นดูเรียน
  4. โอเพ่นดูเรียนอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล ตามกระบวนการยุติธรรม ตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้
  สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณมีสิทธิดังต่อไปนี้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 • การถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่กับโอเพ่นดูเรียน ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของคุณอาจทำให้โอเพ่นดูเรียนไม่สามารถให้บริการบางประการแก่คุณได้
 • การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และขอให้โอเพ่นดูเรียนทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้โอเพ่นดูเรียนเปิดเผยว่าได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาได้อย่างไรในกรณีที่คุณไม่ได้ให้ความยินยอม
 • การขอถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น รวมถึงขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่โอเพ่นดูเรียนส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง
 • การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • การขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคุณได้
 • การขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • การขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • การร้องเรียนไปยังหน่วยงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่คุณเห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของคุณอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และในบางกรณี อาจมีเหตุจำเป็นให้โอเพ่นดูเรียนต้องปฏิเสธ หรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของคุณได้ หากโอเพ่นดูเรียนปฏิเสธคำขอข้างต้น โอเพ่นดูเรียนจะแจ้งเหตุผลในการปฏิเสธให้คุณทราบด้วย หากคุณต้องการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น กรุณาติดต่อโอเพ่นดูเรียนที่ ฝ่ายบริการความสุข เพื่อรับแบบฟอร์มสำหรับการใช้สิทธิและรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปกป้องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคุณ โอเพ่นดูเรียนจะตรวจสอบตัวตนก่อนจะอนุมัติให้คุณใช้สิทธิ โดยทางโอเพ่นดูเรียนจะตอบกลับคำขอใช้สิทธิภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม
  นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้และพิกเซลแท็กของบริการบนเว็บไซต์
 • โอเพ่นดูเรียนใช้คุกกี้ชั่วคราวเพื่อคงสถานะการเข้าสู่ระบบของคุณตลอดการเยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของโอเพ่นดูเรียน
 • โอเพ่นดูเรียนอาจใช้คุกกี้ถาวรหรือเว็บแคชเพื่อจดจำข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเนื้อหาบนเว็บไซต์ของผู้ใช้เอาไว้ เช่น โจทย์ที่อ่านล่าสุด ผลลัพธ์การทำโจทย์ ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบ สำหรับอำนวยความสะดวกในการใช้งานและการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการให้แก่ผู้ใช้
 • โอเพ่นดูเรียนยังใช้คุกกี้ถาวรหรือพิกเซลแท็กเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ opendurian.com ของคุณ การเข้าเยี่ยมชมของคุณทำให้โอเพ่นดูเรียนสามารถปรับปรุงเว็บไซต์และบริการ อีกทั้งปรับแต่งโฆษณาของโอเพ่นดูเรียน (ทั้งทางอีเมล บทเว็บไซต์ของโอเพ่นดูเรียน และบนเว็บไซต์อื่น) ให้เป็นไปตามความสนใจของผู้ใช้งาน คุกกี้และพิกเซลแท็กเหล่านี้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บที่คุณเข้าชมบนเว็บไซต์ของโอเพ่นดูเรียน
 • นโยบายเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลบนโมบายล์แอพพลิเคชัน
 • แอพพลิเคชั่นของโอเพ่นดูเรียน ไม่มีการดึงข้อมูลส่วนบุคคลจากอุปกรณ์ (device) ของคุณนอกเหนือจากที่คุณได้กรอกในแบบฟอร์มขอใช้บริการด้วยตนเอง
 • สถิติหรือผลลัพธ์การอ่านเนื้อหาวิชาการภายในแอพพลิเคชั่นของคุณ จะถูกส่งผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อเก็บรักษาในเซิฟเวอร์ของโอเพ่นดูเรียน เพื่อประโยชน์ในการใช้งานข้ามอุปกรณ์และข้ามแพลตฟอร์ม
 • แอพพลิเคชั่นของโอเพ่นดูเรียน อาจใช้พื้นที่เก็บข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณเพื่อบันทึกเนื้อหาวิชาการสำหรับการอ่านแบบออฟไลน์
 • บริษัท โอเพ่นดูเรียน จำกัด ใช้ระบบการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นผ่านระบบของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ข้อมูลที่ส่งให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ เป็นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตพื้นฐานและพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ไม่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนของคุณได้

 • โอเพ่นดูเรียนอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น ทางโอเพ่นดูเรียนจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท โอเพ่นดูเรียน จำกัด ( OpenDurian Co., Ltd.) ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทางโอเพ่นดูเรียนยินทีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของโอเพ่นดูเรียน โดยการติดต่อ หน่วยบริการความสุข โอเพ่นดูเรียน สถานที่ติดต่อ บริษัท โอเพ่นดูเรียน จำกัด เลขที่ 315/30, 315/31 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230